Renovering og ombygning af Frøstrup Kro

Frøstrup Kro er opført i forbindelse med etableringen af Fjerritslev-Thistedbanen i starten af 1900-tallet. Kroen fremstår i dag næsten som på opførelsestidspunktet, dog er den tidligere rejsestald beliggende mellem kroen og hovedgaden fjernet.

Renovering af kroen er del af et byfornyelsesprojekt for hele Frøstrup, primært finansieret af Realdania. Kroen ændrer i forbindelse med projektet status til et aktivitetshus, idet bygningen fremover skal huse aktiviteter for alle aldersgrupper.

Området omkring kroen totalrenoveres. Pladsen op mod hovedgaden, der i dag er udlagt til parkering, nyindrettes som ”Byens Torv”, således at kroen og byen bindes sammen og indelivet i bygningen trækkes med ud på torvet. De nedlagte p-pladser retableres i kanten af grunden med direkte adgang fra en sidevej.

Krobygningen istandsættes på tag og facader i den oprindelige stil.

I stueplan bibeholdes den eksisterende indretning i stort omfang, men der etableres nye facadeåbninger mod det nye torv. Det velfungerende storkøkken bevares og der planlægges anlagt en café i direkte sammenhæng hermed med mulighed for udeservering.

Tagetagen, der p.t. er indrettet med værelser, ryddes og nyindrettes med 2 store multianvendelige rum.

Forholdene omkring hovedindgangen forbedres, der etableres ny trappe og lift til tagetagen og der anlægges nye toiletter i forbindelse med hovedindgangen.

 
  Adresse: Storkevej, Frøstrup
Bruttoetageareal: 720 m2
Udførtt: 2013